Ochrana proti hluku

Pod všeobecný pojem „ochrana proti hluku“ patria všetky opatrenia, ktoré sú vhodné na to, aby chránili ľudí, prípadne zamestnancov, pred sluch poškodzujúcim alebo zaťažujúcim hlukom. Platia princípy prevencie rizika podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG), to znamená zníženie hluku pri zdroji (napr. zakúpenie tichých strojov) je uprednostnené pred technickými opatreniami ako priestorová akustika alebo zapuzdrenie, a tieto sú opäť uprednostnené pred opatreniami na ochranu osôb ako nosenie ochrany sluchu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž