Tiráž

Vydavateľstvo

Všeobecná úrazová poisťovňa (AUVA)
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Viedeň
Tel. 05 93 93-20000

Miesto súdu Viedeň
Registračné číslo (DVR): 0024163
DIČ: ATU 162 117 02

www.auva.at

Technická realizácia

TechTalk Software Support Handelsgesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Viedeň

Redakcia

Ing. Mag. Christian Schenk, AUVA

Váprípade pripomienok sa obráťte na: mobile-apps@auva.at

AUVA – tiráž

AUVA je inštitúcia sociálneho zabezpečenia aásubjekt verejného práva.
Dozornými orgánmi sú spolkové ministerstvo zdravotníctva aáspolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí aáochrany spotrebiteľov.

Právne vzťahy vyplývajúce zápoužívania týchto internetových stránok podliehajú zákonom platiacim váRakúsku, najmä sociálnemu právu, právu na ochranu osobných údajov, zákonu oámédiách, autorským právam, zákonu oáelektronickom obchode aáďalším príslušným právnym normám. Miestom súdu pri sporoch, ktoré vyplynú vápoužívania tohto média, je Viedeň.

Všetky informácie aávysvetlenia poskytnuté várámci tohto média sú nezáväzné. Spoločnosť AUVA nezodpovedá za správnosť aáúplnosť obsiahnutých informácií aápredovšetkým neposkytuje žiadne záruky, prísľuby ani ďalšie právne nároky. Chyby váobsahu sa samozrejme ihneď po zistení opravia. Spoločnosť zároveň nepreberá obsahovú ani právnu zodpovednosť za poskytovateľov informácií, na ktorých odkazujú hypertextové prepojenia vámédiu.

Obsah vátomto médiu je chránený autorskými právami.

Tiráž váúplnom znení podľa § 24 zákona oámédiách nájdete tu:

AUVA – tiráž

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž