Zamestnanci a ochrana zamestnancov

Zamestnanci sú povinní pracovať a správať sa podľa poučenia a pokynov zamestnávateľa tak, aby sa podľa možnosti zabránilo ohrozeniu ich samotných a iných osôb. Pracovné úrazy a skoro-úrazy sa musia nahlasovať. Zamestnanci musia prispieť k tomu, aby bola v podniku optimálne zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pre nich samotných a pre iné osoby. Opakované a vedomé porušovanie pokynov môže viesť k prepusteniu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž