Pracovný odev

Pracovný odev musí zodpovedať požiadavkám činnosti a nesmie zapríčiniť žiadne ohrozenie (napr. zachytenie). Ak si druh činnosti vyžaduje na ochranu zamestnancov použiť určitý pracovný odev alebo sa očakáva veľké znečistenie odevu, odev musí poskytnúť zamestnávateľ. Pozrite aj Ochrana tela (odev)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž