Povinnosť vedenia záznamov

Tu je uvedený prehľad najdôležitejších povinností vedenia záznamov podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG):
  1. Výsledky evalvácie pracovného miesta v dokumentoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pozrite Dokumentácia).
  2. Úrazy alebo skoro-úrazy, t.j. smrteľné úrazy a úrazy, ktoré majú za následok pracovný úraz trvajúci dlhšie ako tri pracovné dni. Tieto záznamy sa musia do piatich dní nahlásiť inštitútu úrazového poistenia. Ďalej všetky udalosti, ktoré takmer viedli k ťažkému úrazu.
  3. Záznamy o pracovných prostriedkoch podliehajúcich kontrole (pozrite Kontrola a údržba) sa musia uchovávať až do okamihu vyradenia príslušného pracovného prostriedku.
  4. Záznamy o potrebných vyšetreniach spôsobilosti a následných vyšetreniach sa musia uchovávať až do odchodu príslušného zamestnanca do dôchodku, potom sa musia údaje odovzdať poisťovni AUVA.
  5. Pri pôsobení sluch poškodzujúceho hluku, t.j. keď je zamestnanec vystavený hladine expozície hluku vyššej ako 85 dB(A).
  6. Pri manipulácii s nebezpečnými pracovnými látkami, t.j. keď sú zamestnanci vystavení pôsobeniu karcinogénnych, mutagénnych, biologických alebo reprodukciu poškodzujúcich pracovných látok skupiny 3 alebo 4.
  7. Pri potrebe špeciálnych odborných znalostí podľa nariadenia o preukázaní odbornej spôsobilosti (FK-V), napr. pre jazdu so žeriavom, potápačské práce, odstreľovacie práce alebo jazdu so stohovačom.
  8. Záznamy odborníkov na prevenciu o činnostiach, ktoré vykonali, ako aj uskutočnené pracovné doby.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž