Poverená osoba (zodpovedná poverená osoba)

V zásade je zamestnávateľ zodpovedný za to, že budú dodržané ustanovenia zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Zamestnávateľ však môže aj podľa správneho trestného zákona (VStG) v súvislosti so zákonom o inšpekcii práce (ArbIG) menovať jednu alebo viaceré poverené osoby, ktoré budú zodpovedať za dodržovanie správnych predpisov pre celý podnik alebo pre určité priestorovo alebo vecne ohraničené oblasti. Od poverených osôb v tu uvedenom zmysle je potrebné odlišovať „poverené osoby“ ako pracovníkov služieb prevencie, bezpečnostných dôverníkov alebo osoby poverené požiarnou ochranou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž