Návod na obsluhu

Návod na obsluhu (alebo prevádzkovú príručku) pre produkt musí priložiť výrobca alebo osoba uvádzajúca produkt do obehu vtedy, keď je manipulácia s produktom komplexnejšia a/alebo neodborné používanie osobami môže ohroziť alebo poškodiť životné prostredie alebo samotný produkt. Určité právne predpisy ako nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2011) rozhodne vyžadujú vyhotovenie prevádzkovej príručky v domácom jazyku. Aj v samotnom zákone o ochrane zamestnancov (ASchG) a vo vykonávacích nariadeniach – v prípade strojových zariadení v nariadení o pracovných prostriedkoch (AM-VO) – sa rozhodne poukazuje na obsah návodov na obsluhu. Podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku sa nedostatky v prevádzkovej príručke považujú za rovnocenné s nedostatkami na produkte.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž