Zaštita od dodirivanja

Pogledajte i pod Električna zaštita. Kod električne pogonske opreme mora biti zajamčeno da se dijelovi pod naponom ne mogu izravno (kategorija 1 i 2) ili neizravno (kategorija 3) ne mogu dodirnuti. To se može postići izoliranjem aktivnih dijelova putem poklopaca (omota). Kućišta se ne smiju (moći) otvarati kada je strujni krug prekinut. Ako to iz određenih razloga nije moguće (npr., kod pokusnog pogona) kućišta smiju otvarati elektrotehnički stručnjaci korištenjem posebnog ključa ili posebnog alata.

AUVA aplikacije

bks

Impresum