Ochrana pred nebezpečným dotykom

Pozrite aj Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. V prípade elektrických prevádzkových prostriedkov musí byť zaručené, že nebude možné priamo (kategória 1 alebo 2) ani nepriamo (kategória 3) dotknúť sa dielov pod napätím. Môže sa to realizovať prostredníctvom izolácie aktívnych častí alebo zakrytím (obalením). Kryty sa smú (dať) otvoriť iba vtedy, keď je prerušený elektrický obvod. Ak to nie je z určitých dôvodov možné (napr. pri skúšobnej prevádzke), kryt smú otvoriť iba elektrotechnici s použitím špeciálneho kľúča alebo špeciálneho náradia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž