Požiarne zaťaženie

Pojem „požiarne zaťaženie“ znamená priemerné množstvo tepla na jednotku plochy (joule/m²) alebo objemu (J/m³), ktoré môže vzniknúť pri úplnom spálení všetkých prítomných látok. V zabezpečenej únikovej oblasti sa môže nachádzať iba nepatrné požiarne zaťaženie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž