Osoba poverená požiarnou ochranou (OPO)

Menovanie osôb poverených požiarnou ochranou predpisuje, ak je to potrebné, úrad. Tieto musia absolvovať 16-hodinové školenie podľa smerníc združení hasičov alebo miest požiarnej prevencie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž