Zvýšená požiarna ochrana

Ak je podľa predpisov o pracovisku (AStV) alebo zákonného ustanovenia krajiny menovaná osoba poverená požiarnou ochranou, skupina poverená požiarnou ochranou alebo podnikový požiarny zbor, ide o zvýšenú požiarnu ochranu. V tomto prípade existujú tieto povinnosti:
  1. Vytvorenie predpisov o požiarnej ochrane a plánu požiarnej ochrany
  2. Vedenie požiarnej knihy
  3. Vyhlásenie ročného požiarneho poplachu a evakuačných cvičení
  4. Poučenie zamestnancov o manipulácii so zariadeniami na hasenie v oblastiach so zvýšenou požiarnou ochranou

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž