Nariadenie o vedení dokumentácie (DOK-VO)

Nariadenie o dokumentoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (DOK-VO k § 5 zákona ASchG) upravuje obsah týchto dokumentov. Rozlišuje minimálny obsah, ktorý musí dokument zásadne obsahovať – oblasť použitia dokumentu, kto s účasťou ktorej osoby vykoná evalváciu pracovného miesta, počet zamestnancov (relevantných pre príslušný dokument), dátum prvej evalvácie, zistené nebezpečenstvá, stanovené opatrenia, kto bude dokedy realizovať aké opatrenie – a iné súvisiace údaje. Sú to napríklad predpísané vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia podľa nariadenia o zdravotnom dohľade na pracovnom mieste (VGÜ), obmedzenia prístupu, povinnosť vedenia záznamov o nebezpečných pracovných látkach alebo kontrola pracovných prostriedkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž