Vykonanie evalvácie pracovného miesta

Pri evalvácii prenecháva zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) veľký voľný priestor, pričom sa odporúča dodržať tento postup:
  1. Rozdeľte podnik, príp. stavenisko alebo činnosti, na jednotky viažuce sa k určitému miestu alebo činnosti, ktoré slúžia ako základ pre vyhotovenie dokumentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pozrite Dokumentácia).
  2. Pomocou kontrolných zoznamov zistite nebezpečenstvá v určených jednotkách, príp. oblastiach evalvácie.
  3. Vykonajte posúdenie rizika pre nebezpečenstvá zistené v bode 2, pričom sa musí prihliadať na pravdepodobnosť, dobu expozície, možnú závažnosť poškodenia, ale aj technickú realizovateľnosť a za istých okolností aj na vzájomný vzťah výdavkov/využívania. Základné pravidlo: čím je riziko väčšie, tým väčšie je primerané úsilie na zabránenie alebo minimalizáciu príslušného rizika. Jednoznačné porušenia zákona nespadajú do oblasti témy posúdenia rizika.
  4. Keď sa pri posúdení rizika zistí, že je nevyhnuté vykonať opatrenia, musí sa v závislosti od miery rizika stanoviť vykonávacie obdobie. Jasné porušenia zákona (napr. chýbanie predradeného ochranného zariadenia na stroji) sa musia odstrániť ihneď.
  5. Ako posledný krok, ale aj „viditeľný“ a zrozumiteľný výsledok evalvácie, vyhotovíte dokumenty (definované v bode 1).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž