Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite (EMVV 2006)

Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite (EMVV) je nariadenie zákona o elektrotechnike (ETG) a upravuje charakter, označenie CE, uvedenie do obehu a sprevádzkovanie prístrojov, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie alebo ktorých prevádzka môže byť ovplyvnená týmto rušením. Priamy účinok elektromagnetického rušenia na ľudský organizmus nie je zahrnutý do rozsahu regulácie nariadenia EMVV, ide čisto o technickú poruchovosť, príp. možnosť rušenia!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž