Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetické žiarenie alebo polia môžu zapríčiniť výpadok alebo obmedzenie funkcie strojov alebo zariadení a následkom toho spôsobiť nebezpečenstvá. Zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické poruchy, alebo ktorých prevádzka môže byť ovplyvnená týmto rušením, musia zodpovedať nariadeniu o elektromagnetickej kompatibilite (EMVV) a mať označenie CE.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž