Emisia

Emisia znamená uvoľňovanie (škodlivých) látok, hluku, energií a žiarenia do okolia. Emisia je spravidla parametrom strojov, zariadení alebo materiálov, definovaným (výrobcom) v štandardných podmienkach. Kritériom pre skutočné zaťaženie na pracovnom mieste je imisia, ktorú je možné zistiť na základe emisie, avšak nemusí byť s ňou identická.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž