Odskúšanie a skúšobný chod

Potrebné odskúšanie a skúšobný chod strojov, zariadení alebo iných prevádzkových prostriedkov si vyžaduje tieto opatrenia:
  • Musia sa zohľadniť prípadné vyskytujúce sa mimoriadne nebezpečenstvá (napr. vypnuté alebo demontované ochranné zariadenia), ak je to možné, musia sa vykonať dodatočné ochranné opatrenia
  • Nasadení zamestnanci musia byť odborne a špeciálne vyškolení
  • Musí byť známy správny spôsob správania pri výskyte nezrovnalostí alebo porúch
  • Potrebné bezpečnostné, výstražné a meracie zariadenia musia byť prevádzky schopné a funkčné
  • Musia byť stanovené a zdokumentované vhodné ochranné opatrenia v zmysle evalvácie pracovného miesta
  • Nebezpečné oblasti musia byť označené a prípadne zablokované

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž