Hasiace prístroje

Hasiace prístroje musia svojím vyhotovením, pevnosťou v tlaku a testovaním zodpovedať norme ÖNORM EN 3-3. Musia sa skontrolovať minimálne každý druhý kalendárny rok, na mieste ich uloženia sa musí nachádzať označenie pre hasiaci prístroj. V malých, úzkych, hlboko položených alebo zle vetraných priestoroch sú zakázané určité hasiace prostriedky. Praktické požiarne cvičenia s hasením hasiacimi prístrojmi sú lepšie ako každé poučenie. Prázdne hasiace prístroje dajte neodkladne naplniť a až potom ich zaveste!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž