Evakuacijski putovi

Pogledajte i Evakuacija (osiguranje). Evakuacijski putovi moraju ovisno o broju osoba koje su u slučaju opasnosti usmjerene na njih imati iskoristivu širinu od barem jednog metra. Na evakuacijskim putovima ne smiju biti prisutne opasne tvari ili plinovi ili u njih utjecati. Zidovi, stropovi i pod evakuacijskih putova moraju biti od materijala koji su nezapaljivi i koji slabo dime.
Evakuacijski putovi ne smiju biti zakrčeni, suženi ili (npr., predmetima koji lako mogu pasti) blokirani, evakuacijski put (kao i izlaz u slučaju nužde) uvijek se mora moći iskoristiti i u dvojbenom slučaju jasno kao takav prepoznatljiv biti!

AUVA aplikacije

bks

Impresum