GHS

Skratka GHS znamená „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals“ – voľne ju možno preložiť ako Celosvetovo prispôsobený systém pre klasifikáciu a označovanie chemikálií. Pretože v rôznych krajinách platia rôzne zákony pre klasifikáciu a označovanie chemikálií, môže sa stať, že tá istá látka je v jednej krajine považovaná za jedovatú a v inej za neškodnú. Podobné javy sa, žiaľ, týkajú aj iných, nebezpečných vlastností. Aby sa vytvorila (celosvetová) jednota, OECD vytvorilo systém GHS. V budúcnosti sa budú namiesto výstražných symbolov nebezpečnosti používať piktogramy a nahradené budú aj R- a S-vety. Z R-viet sa stanú H- alebo „Hazard-Statements“ (prehlásenia o nebezpečenstvách), z S-viet P- alebo „Precautionary-Statements“ (prehlásenia o bezpečnostných opatreniach). Pozrite aj Výstražné symboly nebezpečnosti pri pracovných látkach.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž