Signály nebezpečenstva (optické a akustické)

Optické signály nebezpečenstva (ako upozorňovacie tabule, bezpečnostné farby, svetelné, rečové znamenia a gestá rukou) alebo akustické signály nebezpečenstva (napr. poplašná siréna) musia spĺňať tieto všeobecné požiadavky:
  • Oznámenie musí byť jasne zrozumiteľné, musí byť vylúčená zámena
  • Spôsobom, usporiadaním, rozsahom, počtom, umiestnením, spôsobom fungovania a prevedením sa musí dosiahnuť podľa možnosti vysoká účinnosť
  • Viditeľnosť, príp. počuteľnosť nesmie byť obmedzená (napr. okolitý hluk pri akustických signáloch)
  • Signály musia vnímať aj zamestnanci, ktorí majú obmedzenú schopnosť počutia alebo videnia (napr. z dôvodu nosenia osobných ochranných prostriedkov).

Pozrite aj: Núdzové signály.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž