Miesta ohrozenia (na strojoch)

Miesta ohrozenia na pracovných prostriedkoch nesmú byť dosiahnuteľné buď z dôvodu dodržania bezpečnostných vzdialeností alebo musia byť zaistené vhodnými ochrannými zariadeniami.
V zásade je možné rozlíšiť tri príčiny vzniku miest ohrozenia, ktoré sú podľa nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO), príp. (pre výrobcov strojov) nariadenia na zaistenie bezpečnosti strojov (MSV 2010) podmienené sčasti rôznymi ochrannými systémami:
  • Miesta ohrozenia spôsobené zariadeniami na prenos sily
  • Miesta ohrozenia spôsobné (inými) pohybujúcimi sa dielmi
  • Miesta ohrozenia spôsobené nástrojmi alebo obrobkami

Okrem mechanických ohrození (porezanie, pomliaždenie, pichnutie...) však nie je možné zabudnúť na miesta ohrozenia spôsobené horúčavou, žiarením, nebezpečenstvom požiaru alebo zásahom elektrickým prúdom.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž