Zdraviu škodlivé pracovné látky

Popri výbušných a horľavých pracovných látkach existujú aj pre zdraviu škodlivé pracovné látky osobitné predpisy. Pracovná látka je zdraviu škodlivá, ak je:
toxická, žieravá, dráždivá, karcinogénna, mutagénna, chronicky škodlivá, poškodzujúca reprodukciu, senzibilizujúca, fibrogénna, rádioaktívna, infekčná. Pozrite aj Výstražné symboly nebezpečnosti.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž