Radne tvari koje su opasne za zdravlje

Uz radne tvari koje mogu izazvati eksploziju i požar, postoje posebni propisi za radne tvari koje su opasne za zdravlje. Radna je tvar opasna za zdravlje ako je:
otrovna, nagrizajuća, nadražujuća, kancerogena, tetarogena, kronički štetna, štetna za reprodukciju, pospješuje nastanak antigena, fibrogena, radiokativna, infektivna. Pogledajte o tome i Simboli za opasnost.

AUVA aplikacije

bks

Impresum