Nariadenie o limitných hodnotách 2011 (GKV 2011)

Nariadenie o limitných hodnotách (GKV) je nariadenie k 4. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a zaoberá sa limitnými hodnotami pracovných látok a karcinogénnymi pracovnými látkami. Nariadenie pozostáva zo šiestich odsekov a šiestich príloh:
 1. odsek: Limitné hodnoty (hodnoty MAK, hodnoty TRK, doba posudzovania, posudzovanie zmesí látok, informovanie)
 2. odsek: Karcinogénne pracovné látky: (klasifikácia, výnimky, ohlasovacie povinnosti, ochranný odev, zákaz cirkulácie vzduchu)
 3. odsek: Zvláštne ustanovenia pre drevný prach (odsávanie, čistenie, zákaz cirkulácie vzduchu)
 4. odsek: Zvláštne ustanovenia pre azbest
 5. odsek: Merania
 6. odsek: Prechodné a záverečné ustanovenia
 7. príloha I: Hodnoty MAK a hodnoty TRK
 8. príloha II: neplatná
 9. príloha III: Zoznam karcinogénnych pracovných látok
 10. príloha IV: neplatná
 11. príloha V: Zoznam drevín, ktorých prach sa jednoznačne považuje za karcinogénny

*príloha VI: Zoznam pracovných látok poškodzujúcich reprodukciu

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž