H-prehlásenia

Zavedením globálneho harmonizovaného systému sa R-vety zmenili na H-prehlásenia („Hazard“ – nebezpečenstvo). Aby bolo možné definovať riziko nebezpečenstva chemických látok alebo zmesí, existujú kritériá pre klasifikáciu. Týmito sú výstražné symboly nebezpečnosti a vety s označením špecifického rizika (prehlásenia o nebezpečenstvách). H-prehlásenia v kombinácii s výstražnými symbolmi nebezpečnosti informujú o rizikách látky. Pozrite aj Označenie pracovných látok.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž