Predpisy od výrobcu

Určité produkty ako stroje alebo osobné ochranné prostriedky podliehajú predpisom od výrobcu a majú ako znak zhody s týmito predpismi označenie CE. Toto vypovedá (iba) o tom, že – v prípade strojových zariadení – bolo dodržané nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) a konkrétne to znamená, že boli dodržané základné bezpečnostné požiadavky (ZBP) a príslušný postup posúdenia zhody daného nariadenia. Označenie CE nie je teda znakom kvality, potvrdzuje dodržanie zákonných minimálnych požiadaviek. Napriek prítomnému označeniu CE by ste mali v každom prípade (pred vyplatením stroja) skontrolovať dodržanie nariadenia MSV 2010.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž