Imisia

Hodnota relevantná pre skutočné zaťaženie osoby. Tento pojem zastupuje v oblasti ochrany zamestnancov pôsobenie (škodlivých) látok, hluku, energií a žiarenia na exponovanú osobu. Kritériami pre imisiu sú okrem emisie v závislosti od druhu zaťaženia aj parametre ako poloha a vzdialenosť pracovných miest od zdroja emisie, prevetranie, priestorová akustika alebo odsávacie zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž