Ochrana hlavy

Pod pojmom „ochrana hlavy“ rozumieme predovšetkým ochranné prilby. Tieto sa musia nosiť v tých prípadoch, keď v dôsledku padajúcich, prevrátených alebo do priestoru vyvrhnutých predmetov, alebo v dôsledku možnosti nárazu, môže dôjsť k zraneniu hlavy. Ochranné prilby majú dátum exspirácie, avšak silne opotrebované prilby sa musia vyradiť. Každá ochrana hlavy musí mať označenie CE a musí byť otestovaná v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž