Osiguravanje tereta

Mnoge prometne nesreće mogu se povezati s nedostajanjem osiguravanje tereta ili nedostatnim osiguravanjem tereta. Evo sedam osnovnih pravila za osiguravanje tereta:
  1. uvijek koristite primjereno vozilo
  2. ne prekoračujte dopuštenu ukupnu težinu i dopušteno opterećenje osovine, ne opterećivati manje od minimalnog opterećenja osovine
  3. težište tovara mora biti na uzdužnoj srednjoj ravnini vozila i ležati na najnižoj mogućoj točki
  4. tovar tako poslagati ili osigurati da se ne može rasuti, prevrnuti ili pasti
  5. koristite primjerena sredstva za osiguravanje kao što su klinovi, drvo za osiguravanje tereta, mreže, remenje za privezivanje
  6. slaganjem i osiguravanjem tovar ne smije biti oštećen
  7. brzinu vožnje prilagodite tovaru

AUVA aplikacije

bks

Impresum