Hodnoty MAK

V nariadení o limitných hodnotách (GKV 2011) sú definované limitné hodnoty pre určité čisté látky. Toto je najvyššia prípustná koncentrácia pracovnej látky v podobe plynu, hmly alebo aerosólu vo vzduchu na pracovnom mieste, ktorá ani pri opakovanej a dlhodobej expozícii neovplyvňuje zdravie zamestnancov a neprimerane ho nezaťažuje. Aj v prípade zmesí látok s hodnotami MAK sa musí vykonať posúdenie. Hodnoty MAK sa musia odlíšiť od hodnôt TRK.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž