Osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky (OOP) predstavujú prostriedky a doplnkové prostriedky, ktoré nosí, drží alebo používa osoba na to, aby ju chránili pred bezpečnostnými alebo zdravotnými rizikami. Osobné ochranné prostriedky je možné rozdeliť do týchto tried:
ochrana proti pádu, prístroje na ochranu dýchacích ciest, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana chodidla, ochrana sluchu, ochrana tváre, ochrana rúk, ochrana tela, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.
Vzhľadom na osobné ochranné prostriedky by mali byť položené tieto otázky:
  • Sú vyčerpané všetky technické a organizačné opatrenia?
  • Je plánovaný osobný ochranný prostriedok vhodný na daný účel použitia? (heslo: ochranný účinok)
  • Má osobný ochranný prostriedok vhodnú veľkosť a je pohodlný? (heslo: pohodlie pri nosení)
  • Je osobný ochranný prostriedok v dobrom a prevádzky schopnom stave? (pozrite aj: Testovanie osobných ochranných prostriedkov)
  • Zaobchádza sa s osobným ochranným prostriedkom šetrne a uskladňuje sa bezpečne a správne? (t.j. priamo pri pracovnom mieste, kde bude používaný, ale chránený napr. pred prachom)
  • Nosia vaši zamestnanci osobný ochranný prostriedok dôsledne a správne?
  • Má novozakúpený osobný ochranný prostriedok označenie CE a sú k nemu priložené informácie o používaní?

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž