Testovanie strojov (podľa nariadenia MSV)

Podľa nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) musia byť stroje, ktoré sú uvedené v prílohe IV nariadenia MSV 2010, pred uvedením do obehu otestované v harmonizovanom skúšobnom stredisku, či sú dodržané základné bezpečnostné požiadavky (ZBP). Pri dodržaní harmonizovaných noriem alebo v prípade certifikovaného systému zaistenia kvality podľa prílohy X MSV 2010 je možné vynechať toto testovanie. V každom prípade je možné až po správnom vykonaní príslušného postupu posúdenia zhody vystaviť vyhlásenie o zhode a umiestniť označenie CE. Typové skúšky sa smú vykonávať iba na notifikovaných miestach.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž