R-vety

Aby bolo možné výstižne definovať riziko ohrozenia chemickými látkami alebo zmesami, v prílohe B nariadenia o chemikáliách (ChemV) sú uvedené kritériá na klasifikáciu. Realizuje sa to prostredníctvom výstražných symbolov nebezpečnosti a viet o riziku (R-vety, momentálne existuje 65). R-vety v kombinácii s výstražnými symbolmi nebezpečnosti naozaj detailne informujú o rizikách látky. Zavedením globálneho harmonizovaného systému GHS sa R-vety zmenia na H-prehlásenia („Hazard“ – nebezpečenstvo). Pozrite aj Označenie pracovných látok.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž