Nariadenie REACH

Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), nariadenie ES (1907/2006), upravuje registráciu, hodnotenie, schválenie a obmedzenia chemických látok a zmesí. Látky od 1 t na rok a jedného výrobcu sa musia registrovať, o. i. sa musí uviesť klasifikácia nebezpečnosti a označenie látky, ako aj smernice pre bezpečné používanie. Tieto údaje musia byť verejne prístupné. Od 10 t sa musí vyhotoviť správa o chemickej bezpečnosti. Táto musí dokumentovať posúdenie bezpečnosti látky, predovšetkým škodlivé účinky na ľudské zdravie a pri nebezpečných látkach aj odhad expozície, posúdenie expozície a popis rizika.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž