Posúdenie rizika (strojov)

Aj: Analýza rizika. Pod pojmom „riziko“ rozumieme samotný produkt, vychádzajúc z predpokladu určitej (škodlivej) udalosti a očakávanej závažnosti poškodenia. Pod pojmom „posúdenie rizika“ (analýza rizika, analýza nebezpečenstva) zas rozumieme proces, pri ktorom sa systematicky zisťujú a posudzujú nebezpečné miesta a momenty pri práci a následne sa po zohľadnení miery rizika stanovia opatrenia. Pre zamestnávateľov má analýza rizika veľký význam pri evalvácii pracovného miesta a pri osobitnej analýze rizika zmenených alebo kombinovane používaných pracovných prostriedkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž