Biztonsági adatlap

A Vegyszertörvény szerint minden veszélyes anyagot vagy veszélyes készítményt gyártó, importáló vagy forgalmazó cég legkésőbb az első szállítmánnyal köteles díjmentesen átadni a vevőnek a biztonsági adatlapot.
A biztonsági adatlapnak a következő információkat kell tartalmaznia:
 • Anyag vagy készítmény, valamint a gyártó cég megnevezése
 • Anyag összetétele, alkotórészek adatai
 • Lehetséges veszélyek és elsősegély-intézkedések (valamint R-mondatok és S-mondatok)
 • Tűzoltási intézkedések
 • Intézkedések nem szándékos kibocsátás esetén
 • Kezelés, tárolás és szállítás (lásd még: munkaanyagok csomagolása)
 • Expozíció korlátozása és személyi védőfelszerelés
 • Fizikai-kémiai tulajdonságok (minimális gyújtóenergia, lásd gyújtóenergia, forráspont, olvadáspont, lobbanáspont, gőznyomás, relatív sűrűség...)
 • Stabilitás és reakciókészség
 • Toxikológiai adatok
 • Ökológiai adatok (pl. perzisztencia és lebonthatóság)
 • Szakszerű ártalmatlanítással kapcsolatos utasítások
 • Egyéb adatok, pl. felhasználási utasítások vagy szervizfiókok

Minden kereskedő köteles (felszólítás nélkül) átadni az ügyfeleknek egy aktuális és komplett biztonsági adatlapot! Az érintett munkavállalóknak ismerniük kell a biztonsági adatlap fontos részeit.

AUVA App

hu

Impresszum