Špeciálne evalvačné povinnosti

Okrem všeobecnej povinnosti vykonať evalváciu pracovného miesta podľa §§ 4 a 5 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) existujú v samotnom zákone ASchG a v niektorých nariadeniach vydaných k zákonu ASchG špeciálne evalvačné povinnosti a požiadavka vyhotovenia špecifickej dokumentácie. Požadovanie evalvácie je teda v niektorých tematických oblastiach modulovo štruktúrované a požaduje, opierajúc sa o predpisy § 4 a 5 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG), špeciálne a ďalšie postupy a opatrenia. Platí to napríklad v týchto prípadoch: pri zmenených alebo kombinovane používaných pracovných prostriedkoch, nebezpečných pracovných látkach, výbušnom prostredí, pri expozícii hluku alebo vibráciám, pri odstreľovacích prácach, pri práci so zobrazovacou jednotkou, optickom žiarení, osobných ochranných prostriedkoch a manuálnej manipulácii s bremenami.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž