Prašina

„Prašinom” se smatra fina raspodjela krutih tvari u zraku. Uzroci za prašinu mogu biti mehaničko dijeljenje (rezanje), kemijska reakcija, kondenzacijski postupci ili resuspenzija krutih tvari. Prašina u zraku prilikom udisanja može biti štetna za zdravlje („pneumokonioza”), a pri odgovarajućim koncentracijama predstavljati i opasnost od požara ili eksplozije. Prašinom se smatraju radne tvari, tj. drvena prašina u stolarstvu ili prašina od brašna u pekarnici smatraju se opasnim radnim tvarima prema ASchG-u. Prioritet mora biti sprečavanje stvaranje prašine u zraku (npr., usisavanje umjesto otpuhivanja prilikom čišćenja radnog stola) ili poduzimanjem primjerenih ventilacijskih mjera (usisavanje, filtriranje, prozračivanje...). Tek kada te mjere ne uspiju, primjenjuju se mjere koje se odnose na osobe, kao što su zaštitni aparati za disanje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum