Sankcie podľa ASchG

Pozrite aj Pracovná inšpekcia. Sadzba sankcií sa pohybuje od 170,-- € do približne 8 330,-- €, v prípade opakovania od približne 340,-- € do 16 600,-- €. Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) uvádza konkrétne povinnosti zamestnávateľa, ktorých nedodržanie má za následok peňažnú pokutu. Príklad: „Povinnosť týkajúca sa bezpečnostného označenia a označenia ochrany zdravia.“ Pri nedodržaní určitých povinností môže byť aj zamestnancom po vystavení písomnej upomienky uložená správna sankcia, ktorej výška môže byť až približne 250,-- € (v prípade opakovania približne do 420,-- €). Príklad: pri nepoužívaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov – napriek poučeniu a pokynom od zamestnávateľa.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž