UV žiarenie

Tak, ako svetlo, sálanie tepla a röntgenové žiarenie, aj UV žiarenie patrí k elektromagnetickému žiareniu. Z hľadiska jeho biologickej aktivity sa delí na tieto spektrálne oblasti:
  • UV(A) ... 400 – 315 nm (nanometer)
  • UV(B) ... 315 – 280 nm
  • UV(C) ...280 – 100 nm

Pri príliš vysokej intenzite ožiarenia alebo príliš dlhej dobe žiarenia (slnečné žiarenie!) sa môže vyskytnúť chronické alebo akútne poškodenie očí alebo kože.
V týchto pracovných oblastiach môže dôjsť k expozícii UV žiareniu (zoznam príkladov):
  • pri fotolitografii,
  • pri polymerizácii,
  • pri magnetickej práškovej skúške,
  • pri sterilizácii v potravinárskom priemysle a priemysle požívatín,
  • alebo pri dezinfekcii v nemocniciach a ošetrovateľských ústavoch.

Pozrite aj: Radiačná ochrana.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž