Zákaz používania (pracovných látok)

Používanie nebezpečných pracovných látok je zakázané, keď je možné pomocou menej nebezpečnej alebo bezpečnej pracovnej látky dosiahnuť rovnocenný výsledok. Svoju úlohu môžu zohrávať aj náklady spojené s náhradou pracovných látok (finančné a organizačné), okrem prípadov, keď ide o karcinogénne, mutagénne, reprodukciu poškodzujúce alebo biologické pracovné látky skupiny 2, 3 a 4. Takéto pracovné látky sa musia z dôvodu ich extrémnej nebezpečnosti nahradiť bez ohľadu na náklady. Základom rozhodnutia o zákaze používania určitých pracovných látok (pozrite aj: Zvyškové nebezpečenstvá) je (predpísané) zistenie a posúdenie pracovných látok, pričom sú podstatné údaje z karty bezpečnostných údajov a vedomosti o limitných hodnotách (hodnoty MAK a hodnoty TRK).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž