Definovania zón (podľa nariadenia VEXAT)

Podľa nariadenia o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT) musia byť oblasti s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu rozdelené podľa veľkosti, frekvencie a doby výskytu výbušného prostredia do zón. Pre horľavé plyny, pary a hmlovinu sú definované zóny 0, 1 a 2, pre horľavé prachy zóny 20, 21 a 22 a pre priestory využívané na lekárske účely zóny G a M. V závislosti od definovania zón nesmú byť v normálnej prevádzke alebo aj pri predvídateľných alebo zriedkavo sa vyskytujúcich poruchách prítomné žiadne zápalné zdroje. Pracovné prostriedky s vlastnými potenciálnymi zápalnými zdrojmi musia byť podľa predpisov od výrobcu (napr. nariadenie na ochranu pred výbuchom (ExSV)) zodpovedajúco bezpečné a vhodné pre príslušnú zónu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž