Obmedzenia prístupu

K oblastiam a priestorom so špeciálnym rizikom nebezpečenstva majú oprávnenie na prístup iba určité (špeciálne vyškolené) osoby, príp. osoby s príslušným vybavením (napr. prilba). Takýmito oblasťami alebo priestormi môžu byť napríklad:
  • Uzavreté elektrikárske prevádzkové priestory
  • Oblasti s nebezpečenstvom pádu
  • Oblasti s nebezpečenstvom pádu predmetov
  • Oblasti s rádioaktívnymi látkami alebo žiarením
  • Oblasti vystavené hluku
  • Oblasti, kde sú prítomné určité nebezpečné pracovné látky

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž