Odsávanie

Ak nie je možné vyhnúť sa zdraviu škodlivým plynom, výparom alebo prachu vykonaním technologických opatrení, musí sa škodlivá látka odsať podľa možnosti pri mieste jej vzniku. Pri odsávaní drevného prachu alebo karcinogénnych pracovných látok musia byť splnené osobitné predpisy nariadenia o limitných hodnotách (GKV 2011), (pozrite aj Zákaz cirkulácie vzduchu).

Pravidelne kontrolujte funkčnosť (odhliadnuc od ročnej kontroly svojich odsávacích zariadení, pravidelne čistite zariadenie (spolu s celým potrubím) a včas meňte filtre. Optimálne výsledky dosiahnete len s dostatočne výkonnými, správne umiestnenými a pravidelne udržovanými zariadeniami!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž