Autogeno zavarivanje

Za korištenje i nabavu strojeva za autogeno zavarivanje vrijede zahtjevi postavljeni u AM-VO-u. Potrebno ih je koristiti u skladu s pisanim Uputama za uporabu. U njima se trebaju nalaziti smjernice za priključivanje regulatora tlaka, postavljanje i korištenje aparata, za postupke u slučaju smetnji i za zamjenu boce.

AUVA aplikacije

bks

Impresum