Choroby z povolania

Za „chorobu z povolania“ sa v prílohe 1 k všeobecnému zákonu o sociálnom poistení (ASVG) považuje ochorenie, ktoré bolo spôsobené vplyvom v nej uvedených podmienok pri vykonávaní zamestnania, ktoré opodstatňuje vznik poistenia. Najčastejšou chorobou z povolania je nedoslýchavosť.
„Choroba z povolania“ je choroba, ktorá bola síce tiež nadobudnutá pri výkone zamestnania, ktoré opodstatňuje vznik poistenia, avšak neexistujú žiadne (dôchodkové) plnenia zo strany zákonného úrazového poistenia. Vynikajúcim príkladom sú ochorenia chrbtice. Činnosti pracovníkov služieb prevencie sa však vzťahujú aj na zabránenie vzniku chorôb z povolania.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž