Požiarna ochrana

Pre požiarnu ochranu existujú tieto všeobecné povinnosti:
  1. Možnosť vzniku požiaru sa musí minimalizovať vhodnými technickými (napr. náhrada veľmi horľavých pracovných látok), organizačnými (vytvorenie predpisov o požiarnej ochrane) a personálnymi (poučenie: nehádzať cigarety do koša na papier, nepoužívať ohrievače, večer vypnúť kávovary...) opatreniami.
  2. Vykonať opatrenia protipožiarnej ochrany a na evakuáciu (napr. menovať osobu poverenú požiarnou ochranou, požiarny dozor alebo skupinu poverenú požiarnou ochranou, poučiť zamestnancov o používaní zariadení na hasenie, vypracovať plán evakuácie, pravidelne vykonávať protipožiarne cvičenia...)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž