Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky

Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky sa musia neustále nachádzať v bezpečnom stave a neodkladne sa musia odstrániť nedostatky. Ďalej sa smú používať iba tie elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky, ktoré sú vhodné vzhľadom na druh prevádzky, vplyvy okolia a spôsob namáhania. Pozrite aj: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (všeobecne).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž